Ïîðòðåò ïîýòà Ô.Òþò÷åâà

Êàìåðãåð Äâîðà Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà Ôåäîð Èâàíîâè÷ Òþò÷åâ. Èç ôîíäîâ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *